PRODUŽENA GARANCIJA

5 godina garancije na sve SEAT modele!

 

PRODUŽENA GARANCIJA

Uslovi

Pod uslovima "SEAT produžene garancije", proizvođač SEAT S.A. pokriva troškove otklanjanja neispravnosti na originalnim mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima vozila u razdoblju od dodatne 3 (tri) godine računajući od dana isteka redovne dvogodišnje garancije proizvođača za ispravnost vozila pod slijedećim uslovima:
• ako vozilom u trenutku pojave nedostatka nije prijeđeno više od 150.000 km (stotinu i pedeset hiljada) km;
• ako su na vozilu obavljeni svi redovni servisni pregledi od strane ovlaštenog SEAT servisa u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog pređenog broja kilometara, ovisno što prije nastupi, prema planu održavanja vozila;
• ako su sve dosadašnje popravke na vozilu izvršene u ovlaštenom SEAT servisu za vozila;
• ako je nedostatak utvrđen i otklonjen u ovlaštenom servisu SEAT servisu za vozila.

*Na tržištu Bosne i Hercegovine prisutna su i vozila koja imaju fabričku dvogodišnju garanciju i produženu garanciju od 2 godine ili pređenih 120.000 km, ovisno o tome šta se prije desi.

PRODUŽENA GARANCIJA

Osim troškova otklanjanja neispravnosti na originalnim mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima vozila, produžena garancija ne obuhvata nikakve druge izdatke ili troškove vlasnika vozila, kao što su troškovi upotrebe zamjenskog vozila i sl..
Temeljem ove brošure o "SEAT produženoj garanciji" vlasnik vozila nema pravo:
• na zamjenu vozila novim vozilom marke SEAT ili drugim vozilom,
• na sniženje kupoprodajne cijene,
• na raskid ugovora o prodaji vozila i povrat kupoprodajne cijene;
• na naknadu štete koju je pretrpio dok je bio zbog popravka lišen upotrebe vozila.

Popravak ili zamjena dijelova čije troškove je temeljem ove brošure "SEAT produžena garancija" snosio proizvođač SEAT S.A. ne dovodi do produženja kao niti do ponovnog početka toka "SEAT produžene garancije" datog od strane proizvođač SEAT S.A.
Nekorištenje prava iz ove brošure "SEAT produžena garancija", u trogodišnjem razdoblju ili do 150.000 km, iz bilo kojeg razloga, ne može biti osnova vlasniku vozila za isticanje bilo kakvih zahtjeva prema SEAT proizvođaču.

PRODUŽENA GARANCIJA

Način popravka kao i potrebne originalne rezervne dijelove određuje odgovorna osoba ovlaštenog servisa za vozila marke SEAT poštujući sve standarde i normative definirane od strane SEAT proizvođača.
Za vrijeme trajanja "SEAT produžene garancije" za popravak vozila se mogu koristiti novi ili tvornički obnovljeni originalni rezervni dijelovi. Svi dijelovi vozila koji su zamijenjeni novim ili tvornički obnovljenim originalnim rezervnim dijelovima u produženoj garanciji ostaju u vlasništvu importera.

PRODUŽENA GARANCIJA

Isključenja “SEAT produžene garancije"

Prirodno trošenje / habanje dijelova uslijed redovite upotrebe vozila ne smatra se nedostatkom, pa nije pokriveno "SEAT produženom garancijom". "SEAT produžena garancija" ne obuhvata otklanjanje nedostataka koji su nastali:
a) usljed djelovanja uzroka koji se nalazi izvan vozila ili kao posljedica uticaja vanjske sile na vozilo;
b) usljed korištenja vozila u uslovima koji ne odgovaraju normalnim uslovima;
c) usljed neodgovarajuće ili nepravilne upotrebe vozila;
d) zbog upotrebe ili održavanja vozila koji nisu u skladu sa uputama proizvođača;
e) usljed nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara.

PRODUŽENA GARANCIJA

Kupac vozila gubi prava iz "SEAT produžene garancije" u sljedećim slučajevima:

a) ako je nedostatak na vozilu izazvan namjerno;
b) ako je nedostatak na vozilu posljedica nepravilne upotrebe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim uticajima (primjerice djelovanjem životinja ili djelovanjem životinjske odnosno biljne materije, udarcima kamenčića, industrijski ispušni plinovi u zraku i sl.) ili drugih uzroka izvan samog vozila;
c) ako na vozilu nisu obavljeni svi redovni servisni pregledi od strane ovlaštenog servisa za vozila marke SEAT u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog pređenog broja kilometara, ovisno što prije nastupi, prema planu održavanja vozila;
d) ako se broj šasije vozila (VIN) odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u Servisnoj knjižici;

PRODUŽENA GARANCIJA

e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog servisa za vozila marke SEAT;
f) ako se na vozilu izvrši otklanjanje oštećenja ili kvara od strane neovlaštenog servisa;
g) ako su u vozilo ugrađivani neoriginalni dijelovi;
h) ako se vozilo koristi za sportske svrhe ili bilo kakve druge vrste natjecanja;
i) ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;
j) ako nisu poštovane upute o korištenju, održavanju i servisiranju, koje su navedene u uputstvu za korištenje vozila;
k) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim tačkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.

 Prava definisana u garantnom listu proizvođača vozila marke SEAT, a koja su vezana za garanciju na lak ostaju ovom brošurom "SEAT produžene garancije" nepromijenjena i ista se ne produžavaju.
Popravci i usluge koji se smatraju redovnim održavanjem vozila, a koje je propisao proizvođač, kao što je npr. zamjena filtera, svjećica, žarulja, osigurača, kočionih pločica i diskova, izmjene i dopune raznih pogonskih sredstava, i dr. nisu pokriveni ovim "SEAT produženom garancijom".

PRODUŽENA GARANCIJA

Područje važenja i trajanje "SEAT produžene garancije"

Zahtjev za ostvarenje "SEAT produžena garancija" vlasnik vozila može postaviti u bilo kojem ovlaštenom servisu za vozila marke SEAT u Bosni i Hercegovini prilikom njegove kupovine u Bosni i Hercegovini..
Vlasnik vozila ima pravo i na popravak vozila i izvan granica Bosne i Hercegovine.

"SEAT produžena garancija" počinje teći prvog sljedećeg dana nakon isteka redovne dvogodišnje fabričke garancije proizvođača i vrijedi naredne 3 (tri) godine ili do trenutka kada vozilo pređe 150.000 (stotinu i pedeset hiljada) km, ovisno šta se prije desi.
Odjava ili privremeno mirovanje vozila kao i promjena korisnika i vlasnika vozila nema uticaja na trajanje SEAT produžene garancije.

PRODUŽENA GARANCIJA

Obaveze korisnika “SEAT produžene garancije”

Da bi korisnik "SEAT produžene garancije" ostvario svoja prava isti mora:
• odmah nakon nastupa kvara o istom upoznati ovlaštenog SEAT servisnog partnera;
• u svako doba ovlaštenoj osobi SEAT ovlaštenog servisa osigurati pregled oštećenog predmeta u ovlaštenom servisu za vozila marke SEAT, te mu na zahtjev dati sve informacije potrebne za utvrđivanje štete;
• u slučaju kvara predočiti servisnu knjižicu kao dokaz o provođenju radova održavanja, provjera i njege koje propisuje proizvođač;
• poduzeti sve što je moguće za umanjenje i uklanjanje štete, spriječiti da vozilo bude izvrgnuto daljnjim oštećenjima i pridržavati se uputa ovlaštenog servisa za vozila marke SEAT.

Nepridržavanje navedenih obveza od strane korisnika "SEAT produžene garancije" ima za posljedicu djelimični ili potpuni prestanka važenja "SEAT produžene garancije" i nemogućnosti korištenja prava iz ove brošure. Da li će posljedica biti djelimični ili potpuni prestanka važenja ovisi o težini povrede navedenih obaveza pri čemu konačnu ocjenu o težini povrede daje ovlašteni SEAT serviser i/ili proizvođač.